การ ปรับความถูกต้องของเครื่องพิมพ์3d

เมื่อเราใช้เครื่องพิมพ์งานไปนานหรือเครื่องใหม่ที่ยังไม่ใด้แต่งเครื่องอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ในบางแกนได้ การปรับแก้ ต้องแก้ที่ firmware ของเครื่อง เช่น ในแกน  Y เมื่อทำชิ้นงาน 100 มม. แล้ววัดใด้ 105มม. จะต้องปรับแก้แกนที่ 100/105หรือ 0.95238 ในภาพเป็นชิ้นงานที่ปรับแก้ (ขวา) เทียบกับที่ยังไม่ได้ปรับ


สำหรับรูปที่ใช้ ปรับจะใช้ รุป box เรียงกัน 5มม.

Comments