Print3d laser ค่าที่ต้องเพื่อ รู และขนาดเล็กสุด ของ FormLab

จากแบบ ทดสอบขนาดเล็กที่ทำได้สูงสุดของ Print3d FormLab

จะเห็นได้ว่า แท่งขนาด 3 มม.จะเสียบกับรู ขนาด 3.5 มม. คือจะเกิดระยะขยายจากตัวงาน ประมาณ ข้างละ 0.25 มม. สำหรับท่านที่จะส่งงานมาพิมพ์ กับเราให้เพื่อระยะนี้ด้วย (เท่ากับ ของ PLA Makerbot)
ดูระยะที่วัดได้ของ แท่ง 3 มม จะได้ ประมาณ 3.2 มม สังเกตุ รูขนาด 0.5 มม จะพิมพ์ไม่ได้ ต้องขนาด 1 มม.จึงจะเห็น

Comments