Posts

มองหาไฟล์เพื่อทดลองปริ้น 3D Printer

การปรับฐานเครื่องพิมพ์ EZ322

Filament หักค้าง ทำไง?

EZ322: คำสั่ง Load - Change Filament

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และระดับความเร็วระหว่างปริ้น

เริ่มสั่งปริ้น 3D จากเครื่องพิมพ์ EZ322

Printer 3D - EZ322