Posts

การใส่ค่าตัวแปรทดแทนค่าหดตัวของช่องหรือรู ใน 3D CAD สำหรับ พิมพ์ 3D

เครื่องจักรสร้างตัวเอง

Scan 3D ด้วยมือถือ

ABS คือ อะไร

การ ปรับความถูกต้องของเครื่องพิมพ์3d

ขนาดรูในแบบ3D

การใช้โปรแกรม Alibre หรือ Geomagic ในการส่งออกเป็นไฟล์ STL

แปลงไฟล์ Solid เป็น STL ด้วย AutoCAD

ส่งออกโมเดลจาก 3D Warehouse ออกเป็นไฟล์ .stl

ติดตั้ง add-on Sketchup-stl สำหรับส่งออก Sketchup เป็นไฟล์ .stl

ราคา ค่าบริการ 3d print

บริการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printing